Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

lördag 19 augusti 2017

Sverige behöver en äldreombudsman - en ÄO

De äldre och deras anhöriga behöver en företrädare som kan hjälpa till i kontakten med personal på boenden, ansvariga tjänstemän, tillsynsmyndigheter etc. Ett viktigt led i att stärka de äldres självbestämmande är att stärka deras möjligheter att tillvarata sina rättigheter.

Många äldre eller deras anhöriga drar sig för att påpeka brister i vården eller omsorgen då de är rädda för att den gamle då skall bli sämre behandlad.

Jag anser därför att en äldreombudsman ska finnas för de äldre i Halmstad.
En person, som skall vara fristående och opartisk, samt utan myndighetsansvar (kan diskuteras).

En äldreombudsman ska ha i uppdrag att stärka den enskildes inflytande över och delaktighet i sin vård och omsorg. Till en äldreombudsman skall den äldre personen kunna vända sig med synpunkter och klagomål, få hjälp att slussas till rätt tjänsteman eller få sina klagomål framförda till rätt person. Men också vara behjälplig vid skrivelser och överklaganden till regionen och domstolar.

Ibland kan även den äldre behöva hjälp med att tillvarata sina rättigheter.

Äldreombudsmannen skulle få erfarenhet av brister och tillkortakommanden inom regionen och kunna föreslå förbättringar till nämnder och förvaltningar.

Uppgifter för Äldreombudsmannen kan vara att:

- informera om regionens äldreomsorg

- ge råd, stöd och vägledning till äldre, deras anhöriga och företrädare

- vägleda till rätt myndighet och i vissa fall förmedla kontakt

- ta tillvara och följa upp synpunkter, önskemål och klagomål samt förmedla dessa vidare till rätt myndighet eller verksamhet

- sprida goda exempel inom regionen och föra dialog med nämnder och verksamheter, så att

- regionens omsorg och andra tjänster kan utvecklas och förbättras

- systematiskt dokumentera och följa upp synpunkter och förslag, för att därigenom kunna förebygga brister och sprida goda exempel

En äldreombudsman är en viktig resurs i detta arbete. Äldreombudsmannen ska ges en stark, fristående ställning gentemot kommunens förvaltningar. Äldreombudsmannen ska vara de äldres ombud och svara för dess intressen och ingenting annat. Äldreombudsmannen kan därutöver ha en rad viktiga funktioner. Det kan bl a handla om att vara kontaktperson för de äldre gentemot personal, politiker och tjänstemän.

I Sverige finns ca 9 äldreombudsmän. Några är Så kallat självsående under kommunstyrelsen. Någon sin plats på Länsstyrelse. Någon är underställd omsorgen.

Det sistnämnda är dock inte att rekommendera, då ÄO då blir insnärjd i omsorgens besparingar, vilket drabbar de äldre.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar