Bloggen bör läsas på egen risk. Det kan finnas texter som stör den KP-känslige. Den som tror att Sverige är ett fritt land, misstar sig å det gruvligaste. Sverige är inte vad det en gång varit.

tisdag 15 augusti 2017

Det svenska ålderspensionssystemet

Så fungerar inkomstpensionen, premiepensionen och garantipensionen Det allmänna pensionssystemet – den lagstadgade ålderspensionen – är en del av den svenska socialförsäkringen. Det omfattar alla som har arbetat och bott i Sverige. Det består av inkomstpension, premiepension och garantipension.

Den allmänna ålderspensionen är det huvudsakliga pensionsskyddet, och den huvudsakliga försörjningskällan, för de flesta pensionärer. Basen är den inkomstgrundade pensionen, dvs. inkomstpension och premiepension. Den kompletteras vid behov av garantipension, ett grundskydd för den som har en låg eller ingen inkomstgrundad pension. I grundskyddet för ålderspensionärer ingår också de inkomstprövade förmånerna bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd1.

Inkomst- och premiepensionen är arbetsbaserade förmåner. Försäkrad, rätt till pension, har alla som har arbetat här i landet, betalat inkomst- skatt och därmed tjänat in pensionsrätt. Intjänad inkomst- och premie- pension betalas ut oberoende av var den försäkrade är bosatt som pens- ionär. Den inkomstgrundade pensionen finansieras med avgifter. Inkomstpensionssystemet är ett fördelningssystem2 med buffertfond. Premiepensionen är ett fullfonderat system med individuell fondering.

Garantipensionen är en bosättningsbaserad förmån. Enligt huvudprincipen tjänas den in genom bosättning här i landet och betalas ut till pensionärer bosatta i Sverige. Övriga delar av grundskyddet är också bosättningsbaserade förmåner. Grundskyddsförmånerna finansieras med allmänna skattemedel.

Den allmänna pensionen svarar oftast inte för hela pensionsskyddet. Omkring 90 procent av de förvärvsarbetande har även en tjänstepensionsförsäkring. Tjänstepensionen kompletterar den allmänna pensionen och har särskilt stor betydelse för höginkomsttagare. För dem utgör tjänstepensionen en inte obetydlig del av den sammanlagda pensionen. Sparande i individuell pensionsförsäkring är en annan väg att stärka den framtida pensionen.

Läs hela regeringsbrevet här >>>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar